algeria1

 The Queen of Janów Podlaski - Algeria (Celebes x Algonkina/Pietuszok). Photo taken in 1996.